Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU www.toystore.sk

Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy a vymedzujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a zákazníkom v rámci prevádzkovania internetového obchodu " www.toystore.sk".
Predávajúcim je firma: Marián Lukačko SKYMAX, Šrobárova 2668/21, 058 01 Poprad, IČO: 45 318 557, DIČ: 1080158508, IČ DPH: SK1080158508, zapísaná v živnostenskom registri vedenom Obvodným úradom v Poprade, odborom živnostenského podnikania, číslo 740-25251.
Zákazníkom je návštevník internetových stránok na adrese  www.toystore.sk, ktorý prostredníctvom systému odoslal riadnu objednávku.
Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu " www.toystore.sk".
Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu „ www.toystore.sk” sú platné v znení uvedenom na adrese  www.toystore.sk v čase odoslania objednávky zákazníkom.


OBJEDNÁVACIE PODMIENKY


Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje:

  • ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail.
  • ak nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov podnikateľa, IČO, IČ DPH a miesto podnikania.

Po odoslaní objednávky bude vaša objednávka spracovaná a na váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na vami uvedenú e-mailovú adresu vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom vašej objednávky.

Objednávka odoslaná zákazníkom je predávajúcim považovaná za platný a záväzný návrh kúpnej zmluvy, pokiaľ obsahuje všetky náležitosti požadované objednávkovým formulárom. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim, prípadne dodaním a prevzatím objednaného tovaru zákazníkom.

Predávajúci je oprávnený požiadať zákazníka o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom (telefonicky, SMS, príp. e-mailom atď.). V prípade, že zákazník odmietne objednávku autorizovať, je považovaná za neplatnú.

Predávajúci môže pri cene objednávky vyššej ako 200 EUR požadovať od kupujúceho platbu vopred.

K uzavretiu kúpnej zmluvy nedochádza ani v prípade zjavnej chyby v cene tovaru, systémovej chyby systému e-shopu, zlyhaní ľudského faktora a pokiaľ nebude u daného tovaru jasne uvedené, že ide o mimoriadnu zľavu alebo akciu. Kupujúci aj predávajúci má v takomto prípade právo kedykoľvek od zmluvy odstúpiť.

Kupujúci je oprávnený bezplatne stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania a pokiaľ nie je už tovar odoslaný prepravcovi.

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi bez výhrad súhlasí a porozumel ich obsahu.

 
DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Tovar odosielame v lehote 3 - 7 dní od potvrdenia objednávky. Pri platbe vopred môže byť termín dodania tovaru ovplyvnený termínom uhradenia platby. V prípade, že niektorý tovar nebude k dispozícii, budeme Vás kontaktovať. Informácia o množstve dostupného tovaru je na základe údajov od dodávateľa. Objednávky štandardne vybavujeme priebežne.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorá bude uvedená pri registrácii zákazníka, resp. pri zadávaní objednávky.

Možnosti prepravy tovaru a súvisiace ceny platné v rámci Slovenska sú nasledovné:

  • prostredníctvom kuriérskej spoločnosti - cena prepravy je 5,50 €. Deklarovaná doba dodania prepravcom je do 24 - 48 h od odoslania zásielky.
  • prostredníctvom pobočiek Packety - cena prepravy je 3,99 €. Doba dodania na zvolenú pobočku je zvyčajne do 48 h od odoslania zásielky.

Poštovné do zahraničia je kalkulované osobitne.

Prevzatie tovaru potvrdzuje zákazník podpisom na sprievodnom doklade. Miestom dodania tovaru je poštová adresa uvedená zákazníkom pri objednaní v objednávkovom formulári. Zákazník sa stáva vlastníkom tovaru až po zaplatení kúpnej ceny.

Tovar možno uhradiť nasledovnými spôsobmi:

  • na dobierku - za objednaný tovar sa platí v hotovosti pri preberaní zásielky,
  • jednorazovým bankovým prevodom na bankový účet firmy uvedený pri údaji o platbe SK6283300000002000914880.

Kupujúci si po telefonickom dohovore s predávajúcim môže tovar prevziať i osobne na našej adrese.
 
REKLAMAČNÝ PORIADOK

Podmienky záruk a vybavovanie reklamácií sa riadia príslušnými ustanoveniami platných zákonných noriem SR (Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 v znení neskorších predpisov, Zákon č. 102/2014 Z. z.).

Tovar doručený prostredníctvom doručovateľa dôsledne prekontrolujte hneď pri prevzatí. Ak zistíte poškodenie obalu, ihneď na túto skutočnosť upozornite. Zásielku prekontrolujte a spíšte hneď záznam o škode. Doručovateľovi musíte umožniť, aby sa o rozsahu škody fyzicky presvedčil. Poškodenú zásielku nemusíte prevziať. Okamžite po spísaní protokolu o škode so zasielateľskou službou písomne informujte predávajúceho. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. V liste uveďte číslo objednávky, názov tovaru, množstvo a popíšte rozsah jeho poškodenia.

V prípade reklamácie tovaru nás pre istotu vopred telefonicky kontaktujte pre možný prípad vyriešenia vašej reklamácie telefonicky (napr. ak je chyba spôsobená nesprávnym nastavením, nesprávnym ovládaním výrobku atď.) Radi vám pomôžeme s problémom.
V prípade, že je potrebné zaslať reklamovaný tovar, starostlivo tovar zabaľte, aby sa zabránilo jeho poškodeniu. K reklamácii môžete priložiť náš reklamačný protokol, kde uvediete typ výrobku, výrobné číslo, popis poruchy a kópiu faktúry: reklamacny-protokol (pdf)

Tovar následne zašlite na našu adresu: Marián Lukačko SKYMAX, Šrobárova 2668/21, 058 01 Poprad.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIA)

Kupujúci si uplatňuje právo na opravu u predávajúceho. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje u predávajúceho.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený u predávajúceho, a tiež je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.).

SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).
Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
Predávajúci je povinný na žiadosť zákazníka poskytnúť záruku písomnou formou (t.j. vydať a potvrdiť záručný list).
 
VRÁTENIE TOVARU

V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.
Tovar je potrebné spolu so žiadosťou o odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátiť na adresu sídla predávajúceho poštou, kuriérom alebo osobne. Tovar s kompletným príslušenstvom riadne zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Budeme radi, ak nám tovar zašlete v pôvodných obaloch.
V žiadosti o odstúpenie od kúpnej zmluvy nezabudnite uviesť číslo účtu, na ktorý Vám máme vrátiť platbu. Kúpna cena Vám bude vrátená platbou cez účet najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Tovar zaslaný späť na dobierku nebude prijatý!

Spotrebiteľ môže použiť aj elektronický formulár na odstúpenie od zmluvy. Formulár na odstúpenie vo formáte pdf si môžete stiahnuť tu: formular odstupenie od zmluvy (pdf)
Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

RIEŠENIE SPOROV

Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
 

ZÁRUČNÁ DOBA


Na predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Ak z obsahu zmluvy alebo záručného vyhlásenia nevyplýva niečo iné, začína záručná doba plynúť odo dňa prevzatia veci kupujúcim. Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
 
ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Sme tu pre Vás denne k dispozícii, pripravení Vám poradiť. Ak ste u nás prvýkrát, nebojte sa nás kontaktovať a opýtať sa. Budeme radi, keď Váš prvý nákup na internete bude práve na našom e-shope. Urobíme maximum, aby ste boli spokojný.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.toystore.sk

Firma Marián Lukačko SKYMAX si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne znenie je na  www.toystore.sk. V prípade, že zákazník nesúhlasí so znením podmienok, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne.

Tieto obchodné podmienky sú platné od dňa 01.03.2018.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596
e-mail: pr@soi.sk